Back to Question Center
0

Beth yw'r ffyrdd gorau o wneud y gorau o ddylunio gwefannau ar gyfer SEO?

1 answers:

Dyluniad gwefan yw'r rhan fwyaf arwyddocaol o'ch presenoldeb ar-lein gan mai dyma'r peth cyntaf y bydd eich cleientiaid posibl yn ei weld pan fyddant yn dilyn eich parth. Mae dyluniad gwefan yn gwasanaethu fel cerdyn busnes ar gyfer eich busnes. Dychmygwch eich bod yn rhoi cerdyn busnes cyson a hyll i'ch partneriaid busnes a'ch cwsmeriaid nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth o ansawdd.

Sut byddan nhw'n eich gweld chi?

Yn fwyaf tebygol byddent yn hoffi stopio partneriaeth gyda chi. Gallai'r un sefyllfa ddigwydd yn y maes arlein lle mae ymwelwyr eich gwefan yn gwneud penderfyniad yn seiliedig ar agwedd weledol eich safle a'r cynnwys a roddwch iddynt. Os hoffech wneud eich dyluniad safle fel y generadur blaen cryfaf, mae'n debyg y bydd cwestiwn "Sut i wneud y gorau o safle ar gyfer SEO?" Yn eich rhybuddio.

Dywedir wrth wirionedd, ni all unrhyw un ac eithrio eich ymwelwyr ateb y mater hwn, ac maen nhw'n ei wneud mewn gwahanol ffyrdd. I ddeall beth yw eich darpar gwsmeriaid, mae angen i chi gael yr offer dadansoddi cywir. Dylai'r offeryn hwn ddarparu data ansawdd a maint i chi am brofiad eich ymwelydd ar y safle. Felly, i wella eich dyluniad gwefan a'i gwneud yn hawdd ei ddefnyddio, mae'n hanfodol deall pam mae defnyddwyr yn dod i'ch safle yn y lle cyntaf.

how to optimize a website for seo

Yn yr erthygl hon, fe welwch rai tactegau optimization dylunio defnyddiol a'r ffyrdd o wirio eich ymateb posibl i gwsmeriaid ar eich ailgynllunio.

Technegau effeithlon ar gyfer eich gwefan optimization dylunio

Mae yna swm bron o ddibynadwy o dechnegau y mae angen i chi eu hystyried wrth ddatblygu eich ffynhonnell we. Fodd bynnag, gallwn wahaniaethu rhwng tair elfen hanfodol a ddylai fod yn rhan o bob safle:

  • Galwadau cadarn i weithredu
  • Cefnogaeth i gwsmeriaid
  • Negeseuon cryno

Gall yr holl elfennau SEO hyn wella eich cyfeillgarwch defnyddiol i'ch gwefan a'ch helpu chi i gwrdd â'ch amcanion busnes. Yn y paragraff hwn, fe welwch rai hanfodion sut i wneud y mwyaf o ddyluniad eich safle i ddenu mwy o gwsmeriaid posibl a dyblu'ch refeniw.

  • Strwythur gwefan

Dylech yn amlwg eich bod yn gwneud y gorau o'ch strwythur gwefan i'w gwneud yn hawdd ei lywio a'i ddeniadol. Wrth wella'ch dyluniad, ystyriwch eich ymwelwyr safle bob tro. Fel defnyddwyr, mae'r profiad yn ffactor ranking Google pwysig. Dylai cwsmeriaid posibl allu symud yn effeithlon trwy dudalennau gwefan i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Bydd yn atal eich ymwelwyr rhag mynd yn anymarferol a lleihau cyfradd adlam y wefan. At hynny, dylai cynllun o ansawdd a hawdd ei ddefnyddio gael ei adeiladu'n rhesymegol er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn hawdd i'w gael gan ymwelwyr.

Ar hyn o bryd, mae gosodiadau grid yn boblogaidd ymhlith gwefeistri gan eu bod mor hyblyg. Mae'r systemau grid penodol yn cynnwys cynllun ymatebol, system Grid 960, Bootstrap 3 ac offer ansawdd eraill. Mae'r systemau hyn yn galluogi dylunwyr gwe i greu dyluniadau safle strwythuredig a hawdd eu defnyddio.

Wrth i Google werthfawrogi gwefannau ymatebol symudol a'i gymryd fel ffactor ar y safle, mae angen i chi gael dyluniad gwefan sy'n ymatebol ar bob dyfais symudol. Dylid trefnu pob cynnwys gwefan yn berffaith i gyd-fynd â chyfyngiadau sgriniau symudol. Ar ben hynny, mae angen i chi adael gofod rhwng botymau a swyddogaethau yn y rhestrau er mwyn galluogi eich ymwelwyr i lywio'ch gwefan yn hawdd o'u smartphones. Rwy'n eich cynghori i osgoi unrhyw ddeunyddiau dylunio cryf a phopeth mewn dyluniad ymatebol gan na ellir eu hadlewyrchu'n llawn ar ffonau symudol.

  • Dylunio gwefan

I wneud i'ch gwefan ddylunio'n ddeniadol ac yn hawdd ei ddefnyddio, mae angen i chi weithredu ffontiau cywir. Gwnewch yn siŵr bod eich ffontiau'n naturiol ac yn addas ar gyfer unrhyw sgrin. Fel arall, efallai y bydd eich cynnwys yn edrych yn fach iawn ac yn ddarllenadwy. Er enghraifft, roedd y llythrennau italig mewn brawddegau hir yn cymhlethu proses o ddarllen wrth i'r llythyrau gyd-fynd â'i gilydd. Ar ben hynny, rwy'n cynghori osgoi nifer y prif lythrennau gan y gallai ymddangos yn anwastad i ddarllenwyr.

I roi sylw defnyddwyr i elfennau sylweddol ar eich safle, gweithredu mannau gwyn. Mae'n caniatáu i'r defnyddwyr gael egwyl o'r holl weledol a sgrinio'ch cynnwys yn effeithlon. Drwy weithredu mannau gwyn, byddwch yn gwella'ch agwedd weledol ar dudalen. Ar ben hynny, mae'n dechneg dda i wneud eich cynnwys yn weladwy ar wahanol sgriniau maint.

Meddyliwch am gynllun lliw eich cynllun. Gan y gall lliwiau ddylanwadu ar emosiynau a hwyliau eich cwsmer posibl, mae angen i chi ddefnyddio lliwiau dimmed ac osgoi gormod o elfennau llachar. Dewch â'ch cleientiaid yn teimlo'n hapus trwy weithredu'r cynlluniau lliw llygaid yn ddymunol. Ar ben hynny, peidiwch â defnyddio gormod o liwiau gan y gallai dynnu sylw cwsmer rhag prynu.

  • Cynnwys gwefan

Optimization peiriant chwilio yw'r agwedd fwyaf arwyddocaol o welliant presenoldeb busnes ar-lein gan ei fod yn creu traffig wedi'i dargedu i wefan.

SEO yn helpu i benderfynu pa wybodaeth sydd angen ei harddangos ar gyfer cynulleidfaoedd penodol. Er mwyn gwella cydnabyddiaeth brand a chodi trosi gwefan, mae angen i chi weithredu SEO. Mae'n golygu defnyddio geiriau allweddol, penawdau, is-bennawdau, delweddau, infographics, fideos promo, dolenni mewnol ac allanol, meta disgrifiad a chynnwys. Mae'r cynnwys yn frenin, a dyma'r opsiwn gorau sut y gallwch chi wneud y gorau o'ch gwefan ar gyfer SEO.

Er mwyn sicrhau bod eich cynnwys yn weladwy i'r ddau chwilio a'ch cwsmeriaid posibl, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y mwyaf perthnasol i'ch termau chwilio diwydiant ynddo. Hoffai'r defnyddwyr ddod o hyd i'r wybodaeth ofynnol ar yr olwg gyntaf, dyna pam y mae angen i chi wneud y cynnwys mwyaf perthnasol ar eich tudalen yn hawdd i'w ddarganfod. Dylai eich tudalen we fod yn hawdd ei sganio trwy. Felly, mae angen i chi osgoi stwffio geiriau a thestunau hir. Gwnewch yn siŵr fod eich cynnwys wedi'i strwythuro'n dda ac yn cynnwys rhestrau bwled a rhif, paragraffau bach, teitlau ac isdeitlau.

website seo

Ar ben hynny, mae'n hanfodol canolbwyntio ar brif ddiben eich safle. Mae angen i chi gyflwyno prif gyfeiriad eich gwefan ar y dudalen gartref i roi gwybod i ymwelwyr beth yw eich gwefan. Mae angen i chi ganolbwyntio ar farchnata tudalen gartref i ddal sylw defnyddwyr a'u cynnwys yn dilyn tudalennau eraill i fynd yn ddyfnach ar y pwnc.

Mae'n ddoeth cadw'r wefan yn syml ac yn gyson. Mae strwythur gwefan syml yn galluogi ymwelwyr i lywio trwy gyfrwng tudalennau yn hawdd ac wedyn yn gwella eu profiad. Yn y byd cyfoes, nid yw defnyddwyr yn dymuno gwastraffu amser yn edrych am y wybodaeth ofynnol. Hoffent ei gael yn gyflym ac yn hawdd. Dyna pam y dylai eich cynnwys fod mewn sefyllfa strategol i fod yn weladwy i bob defnyddiwr. Mae angen i chi osgoi unrhyw wybodaeth ddianghenraid a lleihau nifer y testunau i'r lleiafswm Source .

December 22, 2017